โรงเรียนควนสุบรรณ

หมู่ที่ 2 บ้านเฉียงพร้า ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-263374

director

นางสาว กัญญา    กำเหนิด
ผู้อำนวยการ โรงเรียนควนสุบรรณ

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนควนสุบรรณ

ปี พ.ศ.2480 ทางราชการได้ตั้งโรงเรียนขึ้น ชื่อโรงเรียนประชาบาล ตำบลบ้านนา 2 (วัดหนองดุก) โดยมี นายวิญญ์ ฉวาง ธรรมการอำเภอเป็นผู้เปิดโรงเรียนวันแรก เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2480 แยกทำการสอนสองแห่งคือ ที่วัดโกงเหลงและที่นี่ โดยมีนายรั่น พินิจ เป็นครูใหญ่สอนตามประมวลการสอนของกระทรวงธรรมการ อาคารเรียนอาศัยศาลาวัด

พ.ศ.2481 ได้เปลี่ยนชื่อ เป็นโรงเรียนประชาบาล ตำบลทุ่งเตา2

พ.ศ.2482 ได้ขอศาลาวัดเพื่อขยายห้องเรียน ทางราชการได้ย้ายนายท่วง โพธิ์เพชร มาแทน นายรั่น พินิจ

พ.ศ. 2483 นายท่วง โพธิ์เพชร ถึงแก่กรรม ทางราชการจึงให้พระจำนงค์ ชุติมันต์ รักษาการแทนและต่อมาได้บรรจุ นายเวียน พัฒนพิทักษ์ มาเป็นครูใหญ่

พ.ศ.2484 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็นโรงเรียนประชาบาล ตำบลบ้านนา5 วัดควนสุบรรณ

พ.ศ. 2485 ย้ายนายเวียนฯ ไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนประชาบาล ตำบลทุ่งเตา5(บ้านคลองขนุน) โดยย้ายนายประมวล นาคกุล มาเป็นครูใหญ่แทน

พ.ศ. 2486 นายประมวล นาคกุล ลาออก นายเติม ฉวาง รักษาการแทน

พ.ศ. 2487 นายเติม ฉวาง เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2498 ได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ขนาด 9×24 เมตร จำนวน 3 ห้องเรียน

พ.ศ. 2499 ได้ย้ายนักเรียนจากหอฉันเข้าเรียนในอาคารใหม่ ซึ่งสร้างเสร็จแล้วนายเติม ฉวาง ยังเป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2503 ได้จัดตั้งกลุ่มโรงเรียนขึ้น โดยใช้ชื่อว่า กลุ่มโรงเรียนควนสุบรรณ

พ.ศ. 2505 ได้เกิดพายุโซนร้อนทำให้อาคารเรียนเสียหาย ต้องย้ายนักเรียนไปเรียนที่โรงภาพยนตร์ของนายจำเนียร พัฒนพิทักษ์ เป็นการชั่วคราวและได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นในที่ดินของโรงเรียน ซึ่งอยู่ใกล้กับตลาดเฉียงพร้า คือ ที่โรงเรียนในปัจจุบันนี้ โดยมีนายศรพล คล้ายอุดม ศึกษาธิการอำเภอมาเป็นประธานเปิดและได้แยกจากวัดควนสุบรรณเป็นต้นมา

พ.ศ. 2506 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป1 พิเศษ ขนาด 6×36 เมตร 4 ห้องเรียน ได้นำนักเรียนเข้าเรียนอาคารใหม่เมื่อ 20 ธันวาคม 2506

พ.ศ. 2507 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดควนสุบรรณ มาเป็นโรงเรียนควนสุบรรณ นายเติม ฉวาง ยังเป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2511 ได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ขนาด 6×18 เมตร ตามแบบ ป.1 พิเศษ กึ่งถาวร โดยผู้ปกครองสมทบร่วมสร้าง นายเติม ฉวาง ยังเป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2513 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ก 3 ห้องเรียน นายเติม ฉวาง ยังเป็นครูใหญ่ จนถึง พ.ศ. 2518

พ.ศ. 2518 ทางราชการได้แต่งตั้ง นายปรีชา จารุพันธุเศรษฐ์ ครูใหญ่โรงเรียนปลายน้ำมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้ แทนนายเติม ฉวาง เพื่อความก้าวหน้าของครูในโรงเรียนให้สามารถเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นได้เพราะนายเติม ฉวางไม่มีวุฒิทางครู

พ.ศ. 2519 ทางราชการได้เลือกโรงเรียนเป็นโรงเรียนชุมชน

พ.ศ. 2520 ทางราชการได้เลือกโรงเรียนนี้ ให้จัดกิจกรรมอาหารกลางวัน

พ.ศ. 2522 ได้เริ่มจัดอาหารกลางวันเป็นครั้งแรก โดยครูและนักเรียนช่วยกันทำและจำหน่ายให้แก่นักเรียน

พ.ศ. 2523 ได้งบสร้างโรงฝึกงาน สร้างเสร็จเมื่อ 2 มีนาคม 2524

พ.ศ. 2526 สปจ.สุราษฎร์ธานี ได้แต่งตั้ง นายปรีชา จารุพันธุเศรษฐ์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และนางประภา อินทรักษ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่

 

พ.ศ. 2528 นายนิพนธ์ บุญภัทโร ผวจ. นายวิจิตร อนวัชพันธ์ ผอ.ปจ. ได้มาเป็นประธาน รับมอบพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พ.ศ. 2535 ทางราชการได้ย้ายนายปรีชา จารุพันธุเศรษฐ์ ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม นายเสรี วิทยปรีชากุล อาจารย์โรงเรียนบ้านคลองปราบ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์โรงเรียนนี้ โดยรับมอบงาน วันที่ 18 ธันวาคม 2535

พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณ สร้างถังน้ำ ฝ.30 พิเศษ เป็นเงิน 70,000 บาท และได้รับงบประมาณ กศ.พช. จำนวน 12,000 บาท ในการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นบ้าน ต่อมาได้ปรับปรุงโรงอาหาร โดยทำที่ล้างจาน จำนวน 10 ที่ พร้อมก๊อกน้ำและสร้างที่ดื่มน้ำสำหรับนักเรียน 20 ที่ เพื่อใช้แปรงฟันตามโครงการทันตสุขภาพ

พ.ศ. 2538 ได้งบประมาณสร้างถังน้ำ ฝ. 30 พิเศษ ราคา 70,000 บาท

พ.ศ. 2539 ได้รับประมาณสร้างรั้วโรงเรียนพร้อมประตูเหล็ก เป็นเงิน 105,000 บาท งบประมาณ กศ.พช. เป็นเงิน 6,000 บาท ได้นำมาต่อเติมโรงเรือนเลี้ยงไก่

พ.ศ. 2540 เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล 3 ปี และได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษาได้รับงบประมาณสนับสนุนดังนี้

ห้อง คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 44,981 บาท

ห้องปฏิบัติการทางภาษา เป็นเงิน 44,794 บาท

ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารเรียนเอนกประสงค์ ส้วม เป็นเงิน 220,280 บาท

พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณปรับปรุงโรงเรียน 20,000 บาท งบประมาณโรงเรียนเครือข่าย สหวิทยาเขต15,000 บาท และงบประมาณห้องวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2542 ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำในการจัดการศึกษาพิเศษ ให้แก่เด็กพิการที่เข้าเรียนร่วมได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 102/26 จำนวน 3 ห้องเรียน เป็นเงิน 816,500 บาท ได้รับงบประมาณสร้างถังน้ำ ฝ. 33 เป็นเงิน 72,000 บาท และประปาโรงเรียน 27,200 บาท

พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณจะบ่อบาดาล เป็นเงิน 86,500 บาท งบสระน้ำ 80,000 บาท เครื่องกรองน้ำ 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,800 บาท และได้รับเลือกจากสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสารให้เป็นโรงเรียนแกนนำโครงการส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลควนสุบรรณ

 

พ.ศ. 2544 ได้รับงบประมาณสร้างลานกีฬา เอนกประสงค์ จำนวน 100,000 บาท วันที่ 30 กันยายน 2544 นายเสรี วิทยปรีชากุล อาจารย์ใหญ่ได้ลาออกจากราชการ ทางราชการได้แต่งตั้ง นายประพนธ์ ปลอดอักษร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านดอนทราย มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนี้ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2544

พ.ศ. 2547 นายประพนธ์ ปลอดอักษร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนี้ ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อ 1 ตุลาคม 2547

พ.ศ. 2548 ได้รับงบประมาณศูนย์ศึกษาปฐมวัย เพื่อปรับปรุง เป็นเงิน 500,000 บาท และได้รับบริจาคสนามเด็กเล่นจาก สโมสรโรตารี่สุราษฎร์ธานี

พ.ศ. 2549 ได้รับบริจาคห้องสมุดจากบริษัท ศุภกิตต์ มอเตอร์เป็นเงิน 471,500 บาท พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

พ.ศ. 2550 ได้รับงบประมาณ เม็กกะโปรเจ็กต์ C/15 ( คอมพิวเตอร์ )จำนวน17 เครื่องเป็นเงิน 413,331.60 บาท

พ.ศ. 2551 ได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคารเรียน แบบ ป.1 ก. ไม้ 3 ห้องเรียน เป็นเงิน 191,997 บาท และได้รับงบประมาณซ่อมแซมระบบประปาโรงเรียน 8,000 บาท ได้ปรับปรุงบริเวณห้องสมุด และอาคาร ทาสีอาคารเรียน ปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำ ห้องส้วม จำนวน 3 หลัง ปรับปรุงหอประชุมโดยการเปลี่ยนโครงหลังคาและกระเบื้อง เป็นเงิน 200,000 บาท จากเงินนอกงบประมาณ

พ.ศ. 2552 ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในปีนี้ นางเปล่งศรี แก้วอารีย์ และนางวนิดา มณีพงศ์ ได้ลาออกจากราชการภายใต้โครงการเกษียณก่อนกำหนด สมศ.ได้เข้าประเมินรอบสองเมื่อวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2552 จากการประเมินคุณภาพระดับปฐมวัยระดับดีมาก 4 มาตรฐาน คือ 1, 2, 7, 8 ระดับดี 10 มาตรฐาน คือ 3, 4 ,5 ,6 ,9 ,10, 11, 12, 13, 14 ระดับประถมศึกษา ระดับดีมาก 8 มาตรฐาน คือ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13 ระดับดี 6 มาตรฐาน 4 ,9 ,10 ,11, 12, 14

พ.ศ. 2553 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณไทยเข้มแข็ง จำนวน 3 โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย โครงการส่งเสริมกีฬาพื้นบ้านมวยไทย และโครงการสอนวิชาประวัติศาสตร์

วิสัยทัศน์

  “ โรงเรียนควนสุบรรณ จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการศึกษาปฐมวัยให้ก้าวหน้า พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ความเป็นไทย”

ปรัชญา

“ปัญญาเป็นเครื่องเพิ่มพูนเกียรติคุณและชื่อเสียง ”

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้อย่างที่ระบบอย่างทั่วถึง
2. จัดการศึกษาโดยเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
3. จัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
4. จัดการบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบ
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ก้าวหน้า
6. จัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้มีบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้
7. จัดการศึกษาโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
8. อนุรักษ์ความเป็นไทย
9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
10. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เป้าประสงค์

1. จัดการศึกษาเต็มรูปแบบ
2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
3. จัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน
4. จัดระบบบริหารตามโครงสร้างการบริหารงาน
5. จัดการศึกษาปฐมวัยเต็มรูปแบบ
6. จัดสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้เอื้อต่อการเรียนรู้
7. ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน
8. สืบสานความเป็นไทย
9. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในทุกๆด้าน
10. บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างน้อยปีละ 20 ชั่วโมงทุกคน

 

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์