โรงเรียนควนสุบรรณ

หมู่ที่ 2 บ้านเฉียงพร้า ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-263374

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนควนสุบรรณ

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 2 5 7 1
อนุบาล 2 14 20 34 1
อนุบาล 3 7 11 18 1
รวมชั้นอนุบาล 23 36 59 3
ป.1 10 14 24 1
ป.2 9 12 21 1
ป.3 7 9 16 1
ป.4 14 10 24 1
ป.5 11 7 18 1
ป.6 12 17 29 1
รวมชั้นประถมศึกษา 63 69 132 6
รวมทั้งหมด 86 105 191 9