โรงเรียนควนสุบรรณ

หมู่ที่ 2 บ้านเฉียงพร้า ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-263374

บุคคลากร

 

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
t1
นางสาวกัญญา กำเหนิด
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t2
นางสุขิตา เพชรแท้
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

t3
นางสุภาพร เนียมกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t4
นางสาวสุดา แป๊ะป๋อง
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

t5
นางมุกดา จันทร์นฤเบศ บุญศรีนุ้ย
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

t6
นางอนัญญา บุญอินทร์
ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

t7
นายวราวุธ ไชยทอง
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

t8
นางสาวธนิยา พิพิธ
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

t9
นางสาวกรรณิการ์ โต๊ะหมัด
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t10
นายคณาธิป ภูธรภักดี
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

t11
นายอุดร กำจัด
อื่นๆ

กลุ่มสาระ ฯ : –

t12
นางสาวมานิตา ขวัญพุฒ
เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มสาระ ฯ : –

t13
นางสาวปารวี จั้งโล่ง
อื่นๆ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ