โรงเรียนควนสุบรรณ

หมู่ที่ 2 บ้านเฉียงพร้า ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-263374

อาคารสถานที่


ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนควนสุบรรณ

building1 อาคารเรียน
ป.พิเศษ
ปีที่สร้าง 2506
building2 อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2516
building3 อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2513
building4 อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2542
building5 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2515
building6 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2524
building7 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2563
building8 ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2547
building9 ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2523
building10 ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2524
building11 ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2524
building12 ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2547
building13 หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2549
building14 สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2554
building15 ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2537
building16 ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2524
building17 ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2538
building18 ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2524
building19 รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2538